Какви обезщетения дължи работодател при прекратяване на трудов договор