Вътрешен одит — Acc Consultco

Вътрешният одит е независима и обективна оценка за извършваната дейност, която цели да консултира и подобри изпълнението на задачите, дейностите и ангажиментите в организацията.

Той се изпълнява чрез осъществяване на конкретни одитни ангажименти и при спазване на принципите за независимост и професионална грижа.

При вътрешния одит се прави оценка на рисковете в предприятието, ефективността на системата за финансов контрол и управление, както и се следи за цялостното съответствие със законовите норми и изисквания.

Основните компоненти включват:

  • Одит на системата;
  • Одит за съответствие;
  • Одит за изпълнение на дейността;
  • Одит на финансово-счетоводната дейност;
  • Одит на информационните системи.

В публичния сектор одитът се извърша в повечето случаи от ръководителя и звено за вътрешен одит, което включва специалисти – одитори. Обикновено този вид одитиране се извършва веднъж в годината, зависи от спецификите и нуждите на дружеството.

В практиката се е наложило понятието вътрешен одитор, поради извършваната дейност от самия одитиращ, но всъщност не съществува подобно понятие в термилогията. Според стандартите одиторът е лице, което извършва одити, които от своя страна биват следните видове:

  • От първа страна – вътрешен одит;
  • От втора страна – например на доставчик, партньор;
  • От трета страна – с цел сертификация.

Не. Одитът обикновено е нужен в дружествата, които оперират със значителни суми, персоналът е голям брой и самото предприятие е с големи мащаби. Благодарение на този одит се постига проверка за качественото ниво на процесите, коригират се пропуски и неточности, както и се дават препоръки за по-добра организация и оптимизация на работата.