0888 590445, 02 974 59 84 office@acc-consultco.com гр. София, ул. Софийски герой 3 (вх.В ет. 2 офис 44)

Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване

Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване

 

 • Изготвяне индивидуален сметкоплан според предмета на дейност ;
 • Обработка и осчетоводяване на първичните счетоводни документи със специализиран
  счетоводен софтуер;
 • Отчитане на материални запаси;
 • Изчисляване на себестойност на продукция по предоставена от клиента калкулация;
 • Следене на складова наличност;
 • Следене на месечни обороти за задължителна регистрация по ЗДДС;
 • Изготвяне и подаване на дневници за покупки, продажби и справка-декларация по
  ЗДДС;
 • Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES декларации и подаването им в НАП;
 • Отчитане на ВОП и ВОД;
 • Изготвяне на периодични декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ;
 • Изготвяне на периодични декларации към БНБ;
 • Съставяне на периодични справки за вземания и задължения към клиенти и
  доставчици;
 • Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план;
 • Съставяне месечни и годишни оборотни ведомости;
 • Съставяне на Главна книга
 • Съставяне и подаване на годишен финансов отчет и годишна данъчна декларация;
 • Изготвяне и подаване на годишни статистически форми за НСИ;
 • Изготвяне и подаване на периодични статистически форми на НСИ;
 • Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента.
 • Изготвяне на необходимите документи и справки за извършвани проверки и ревизии;
 • Изготвяне и начисляване на всички необходими платежни документи свързани с
  бюджета;
 • Изготвяне на трудови, граждански договори, допълнителни споразумения и заповеди
  за прекратяване;
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонал и консултации относно
  изменения в данъчната, трудово-правната и осигурителната нормативна уредба;
 • Регистрация на самоосигуряващи се лица;
 • Изготвяне на ведомости за заплата, фишове и служебни бележки;
 • Изчисляване на отпуски и болнични;
 • Осчетоводяване на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци;
 • Изготвяне на всички платежни документи свързани с изплащането на работните
  заплати;
 • Анализ на разходите за заплати и осигуровки;
 • Представяне на информация за осигурените лица в НАП и НОИ;
 • Изготвяне и попълване на трудови книжки и заверка на трудов стаж;
 • Подреждане и архивиране на документите.