0888 590445, 02 974 59 84 office@acc-consultco.com гр. София, ул. Софийски герой 3 (вх.В ет. 2 офис 44)

Правни услуги

Правни услуги

 

 • Даване на консултации по конкретни въпроси от различни сфери на правото, вкл.
  търговско, облигационно, вещно, административно право и др.;
 • Подготовка на оферти в хода на процедури/режими за възлагане на обществени
  поръчки, текущо правно консултиране в хода на процедурата, както и при изпълнение
  на възложен договор, процесуално представителство пред Комисия за защита на
  конкуренцията и Върховен административен съд по жалби срещу актове и действия на
  възложител и т.н.;
 • Правно съдействие в хода на участие и изпълнение на концесии, публично – частни
  партньорства, търгове и др. процедури;
 • Подготовка, изменения и допълнения на договори, споразумения, общи условия и др.;
 • Консултиране в хода на структуриране на процеси и проекти (вкл. организация и
  управление на човешките ресурси, командироване, уволнения и др.); въвеждане на
  политики и практики, свързани с изпълнение на законови задължения на дружеството;
  уреждане на отношения с партньори, доставчици, подизпълнители и др.; покупка на
  имоти, оборудване, финансирания, лизинги, застраховане и т.н.;
 • Регистриране на дружества, юридически лица с нестопанска цел, търговско
  представителство, място на стопанска дейност и др., вкл. последваща промяна на
  обстоятелства, ликвидация и др.;
 • Консултиране и правно съдействие в хода на административни процедури пред
  държавни, общински органи, трети лица;
 • Консултиране в хода на проектно финансиране, вкл. по европейски програми;
 • Правни аспекти при управление и поддръжка на общи части в сгради с режим на
  етажна собственост, комплекси от затворен тип, „хоризонтална“ етажна собственост,
  вкл. подготовка на документи за свикване, провеждане на общи събрания, последващи
  действия, процедури по събиране на дължими суми и др.;
 • Процесуално представителство.