0888 590445, 02 974 59 84 office@acc-consultco.com гр. София, ул. Софийски герой 3 (вх.В ет. 2 офис 44)

Услуги

Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване

Изготвяне индивидуален сметкоплан според предмета на дейност, oбработка и осчетоводяване на първичните счетоводни документи със специализиран
счетоводен софтуер, oтчитане на материални запаси и др….Повече

Годишно счетоводно и данъчно приключване

Съставяне и подаване на годишен финансов отчет, годишни статистически форми за НСИ и годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО…
Повече

Обявяване на годишни финансови отчети

Обявяване на годишен финансов отчет и декларация за неактивност в Търговския регистър…
Повече

Регистрации

Регистрация на ЕООД, ООД, ЕТ, АД, пререгистрация на фирми, регистрация/дерегистрация по ЗДДС…
Повече

Правни услуги

Даване на консултации по конкретни въпроси от различни сфери на правото, вкл.
търговско, облигационно, вещно, административно право и др,, частни
партньорства, търгове и други процедури, подготовка, изменения и допълнения на договори, споразумения, общи условия и др….
Повече

Административни услуги

Издаване на фактури, On-line банкиране, подаване на документи и заявления към различни институции….Повече

Консултации

Кандидатстване за кредити, обжалване на данъчни и ревизионни актове, регистрация и пререгистрация на фирми, регистрация по ЗДДС…Повече